LUGEDA

Privaatsuspoliitika

Meie privaatsuspoliitika kirjeldab ja selgitab, kuidas NjordX Finance OÜ (“NjordX Finance”, “Meie”, “Meid”, “Meie oma”) kasutab, kogub, avaldab ja/või kaitseb Teie poolt pakutud teavet, kui kasutate meie tooteid või osutatud teenuseid saadaval meie veebilehel. Kõiki meie kogutud isikuandmeid käsitletakse alati vastavalt kohalikele andmekaitseseadustele ja isikuandmete kaitse üldmäärusele (General Data Protection Regulation). Vajadusel registreerib NjordX Finance vastutava töötlejana asjaomaste reguleerivate asutuste juures.

Teie vastutate selle privaatsuspoliitika ja muude meie poolt tulevikus edastavate teadete lugemiseks ja tutvumiseks. See privaatsuspoliitika täiendab alati kõigi muude avalduste või teadete sisu.

Mis informatsiooni kogutakse?

Meie veebilehe pakutavate teenuste kasutamise ajal peate esitama isikuandmeid. Isikuandmed on mistahes teave, mida võidakse kasutada Teie tuvastamiseks.

Järgmises loendis on ülevaade sellistest isikuandmetest, mida võime koguda ja töödelda, kui Te neid esitate:

Teie nimi;

Emaili aadress;

Kontaktandmed k.a. telefoninumbrid ja aadressid;

Tiitlid;

Tööandjad;

Ettevõtte kontaktandmed;

Sünnikuupäev;

Sünnikoht;

Rahvus;

Elukohariik;

Isikut tõendava dokumendi number ja info;

Teenusetaotluste täitmiseks vajalikud finantsandmed nt pangakontoteave;.

Isiklikud fotod vastavalt valitsuse poolt väljastatud isikut tõendavale dokumendile;

Kui Te kasutate meie teenuseid ja teete koostööd meie veebilehega, võidakse töödelda lisateavet, millest mõnda võib pidada isikuandmeteks. Sellise teabe kogumine on automatiseeritud ja võib hõlmata järgmist:

IP-aadressid; meie veebilehele ligipääsuks kasutatav brauser; meie veebilehele ligipääsuks kasutatud seadme operatsioonisüsteem.

Kogu NjordX Finance’i poolt kogutud, käsitletav või töödeldav teave on meie teenusekohustuste täitmiseks seadusega lubatud. Mistahes muud isikuandmeid, sealhulgas selliseid andmeid nagu etniline kuuluvus, religioon, poliitilised seisukohad või muid sellseid andmeid, ei koguta.

Kuidas kogutud isikuandmeid kasutatakse?

Kogu meie kogutavaid isikuandmeid töödeldakse vastavalt asjakohastele andmekaitseseadustele ja määrustele, mis reguleerivad sellise isikuandmete kasutamist. Tavaliselt on esitatud andmete töötlemine õigustatud järgmistel tingimustel:

 • Te olete andnud nõusoleku asjakohaste andmete meiepoolseks kasutamiseks ja töötlemiseks;
 • Kõnealune andmetöötlus on vajalik Teiega teenuselepingu sõlmimiseks;
 • Kõnealune andmetöötlus on nõutav eeskirjadest tulenevalt; või
 • Kõnealune andmetöötlus on meie ärihuvides ning Teie andmetega seotud õigused ja huvid.

Me töötleme kogutuid isikuandmeid selleks, et teha järgmist:

 • Pakkuda Teile meilt nõutud teenuseid;
 • Viia läbi uuringud, mis on vajalikud uute klientide kaasamiseks ja kontrollimiseks;
 • Koguda ja analüüsida veebilehe kasutusmõõdikuid.

Teie isikuandmeid võidakse töödelda kas digitaalselt või paberkandjal nii EL-is ja EMP-s kui ka väljaspool seda piirkonda.

Aeg-ajalt võime saata Teile otseturundusteateid, mis meie arvates võivad Teile kasulikud olla. See suhtlus on olemuselt elektrooniline e-posti või telefoni teel. Kuigi oleme saanud Teie nõusoleku enne otseturundusteadete saatmist, võite meiega ühendust võttes selliste teadete saamisest loobuda.

Analüütika

Meie veebileht kogub analüüse, mida võime kasutada Teile teenuste osutamiseks, meie teenuste täiustamiseks, probleemide tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, kasutajate huvide põhjal uue sisu pakkumiseks või veebisaidi liikluse ja kasutusstatistika jälgimiseks.

Meie veebilehe kasutamisel Teie poolt, sealhulgas failide allalaadimisel, võime aeg-ajalt kasutada tehnoloogiaid, et tuvastada veebilehe külastajaid ja jälgida klientide seotust.

Võime kasutada Teie IP-aadressit, et kohandada oma veebilehe välimust vastavalt Teie eelistustele.

Juhul, kui me sellist teavet kasutame, võivad neid tööriistu pakkuda kolmandate osapoolte teenusepakkujad. Sellistes olukordades võime edastada Teie isikuandmeid nendele kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele, et nad saaksid meie soovitud teenust pakkuda.

Küpsised

Küpsised on failid, mis genereeritakse internetis liikumise ajal ja salvestatakse Teie kõvakettale. Need küpsised sisaldavad andmeid, mis võivad sisaldada anonüümseid identifikaatoreid.

Meie veebileht võib samuti kasutada küpsiseid. Küpsiste kasutamise korral haldab neid kontrollsüsteem, mis võimaldab Teil anda või keelata küpsiste salvestamise luba. Küpsiste kasutamist saate juhtida ka otse brauseri seadetest, et omada rohkem kontrolli lubatud või keelatud küpsiste üle.

Isikuandmete avaldamine

Teie isikuandmete avaldamine on alati piiratud NjordX Finance töötajatele või agentidele, kes seda vajavad meie teenuste osutamiseks, Teiega ühenduse võtmiseks või meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Juhul, kui me jagame Teie isikuandmeid mistahes kolmandate isikutega nt hoolsuskohustuse täitmise eesmärgil, siis me vastutame Teie teabe haldamise viiside eest. Püüame tagada, et Teie isikuandmete kasutamine kolmandate isikute poolt oleks kooskõlas sellega, kuidas meie neid käsitleme.

Teatud juhtudel oleme kohustatud avaldama Teie teabe õiguskaitseorganitele või reguleerivatele asutustele. Selliste taotluste saamisel võtame arvesse Teie huve, kuigi me ei pruugi olla kohustatud Teid sellistest taotlustest teavitama.

Isikuandmete edastamine üle piiride

Kolmandast osapoolest teenusepakkujad, kes tegelevad meie nimel teenusetaotlustega, võivad asuda paljudes erinevates riikides ja seetõttu võivad neile kehtida üle maailma erinevate jurisdiktsioonide eeskirjad. Selle tulemusena on võimalik Teie isikuandmeid edastada nii EL-i või EMP-sse kui ka väljaspool seda piirkonda.

Kui annate meile oma isikuandmeid teenuselepingu sõlmimise eesmärgil, nõustute sellega, et Teie isikuandmed edastatakse jurisdiktsioonidesse, mis ei pruugi Teie andmete käitlemisel olla sama hoolsad kui Teie koduriik.

Isikuandmete säilitamine

NjordX Finance säilitab Teie isikuandmeid tavaliselt nii kaua, kui see on vajalik meie teenusekohustuste täitmiseks Teie ees. Teatud juhtudel võime siiski Teie andmeid säilitada pikema aja jooksul. Nende hulka kuuluvad, kui mitte ainult, juriidilised või raamatupidamislikud kohustused, mis meile võivad kehtida.

Meie säilitamisprotseduurid reguleerivad kõiki andmeid, mida me kogume ja säilitame. Kui Teie teavet ei ole enam vaja säilitada, kõrvaldame need turvaliselt ja teavitame Teid selle kõrvaldamisest, kui seadus seda nõuab.

Teie isikuandmete kaitse

Hoiame Teie isikuandmeid turvaliselt seni, kuni see on meie kontrolli alla. Sealhulgas juhul, kui neid töötlevad meie nimel kolmandatest isikutest teenusepakkujad. Koolitame oma töötajaid seoses kohaldatavate andmekaitseseadustega nende kohustustega ning tagame, et Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult asjakohastel töötajatel, töövõtjatel ja esindajatel.

Suhtume oma füüsiliste ruumide, serverite ja veebilehe turvalisusesse tõsiselt ning võtame kõik vajalikud tehnilised meetmed nende turvalisuse tagamiseks. Kasutame tunnustatud turvaprotseduure ja tööriistu kooskõlas valdkonna hea tavaga, et kaitsta Teie isikuandmeid kõigil neil platvormidel.

Kuigi me teeme kõik mõistlikud jõupingutused Teie turvalisuse kaitsmiseks ülalkirjeldatud viisil, palun pidage meeles, et andmeedastust Interneti ja veebi kaudu ei saa alati 100% turvaliselt tagada ja seetõttu kasutate veebilehte omal riskil.

Isikuandmete kaitse

Kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt võivad Teil oma isikuandmetega seoses olla järgmised õigused:

 • Saada koopia oma isikuandmetest koos teabega selle kohta, kuidas ja mille alusel isikuandmeid töödeldakse;
 • Parandada ebatäpseid isikuandmeid, mida meil on Teie kohta (sealhulgas õigus nõuda mittetäieliku isikuandmete täitmist);
 • Nõuda, et me kustutaksime Teie isikuandmed (piiratud juhtudel, kui see ei ole enam vajalik seoses eesmärkidega, milleks neid koguti või töödeldi);
 • Töötlemine toimub meie õigustatud ärihuvides, lähtudes Teie huvidest ja põhiõigustest;
 • Esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemisele teatud tingimustel;
 • Võtta tagasi nõusolek Teie isikuandmete töötlemiseks (kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul);
 • Nõuda, et me edastaksime kogutud isikuandmed teatud tingimustel teisele vastutavale töötlejale või otse Teile.

Lisaks eeltoodule on Teil õigus esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele. Kui soovite uurida nende õiguste kasutamist, palun võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud andmeid.

Privaatsuspoliitika muudatused

Kõiki käesolevad privaatsuspoliitikas tehtud muudatusi kirjeldatakse alati sellel veebilehel, et hoida Teid kursis kogutud teabe, kogumise olemuse, selle kasutamise tingimuste ja teabe avaldamise viisidega. Selleks, et olla kursis privaatsuspoliitika muudatustega nende tegemise ajal, külastage seda lehte regulaarselt.

Lingid

See privaatsuspoliitika reguleerib meie veebilehelt kogutud andmete kasutamist. Juhul, kui lingid tehakse kättesaadavaks välistele lehtedele, siis pidage meeles, et me ei vastuta nende väliste saitide külastustest tulenevate andmete kogumise ega kasutamise eest. Teie kohustus on lugeda iga sellise veebilehe privaatsuspoliitikat enne nende kasutamist.

Konflikt

Juhul, kui käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimused on vastuolus meiega Teie poolt sõlmitud lepingu või lepingu tingimustega, siis ühenduse kohaldatavad sätted on ülimuslikud. Miski selles privaatsuspoliitikas ei kehti tingimusel, et see on vastuolus kohaldatavate ja asjakohaste andmekaitseseadustega.

Informatsioon ja kontaktandmed

Selle veebilehe osas on Teie vastutavaks töötlejaks NjordX Finance OÜ. Mistahes kaebuste, küsimuste või Teie õiguste kasutamiseks, mis puudutavad Teie isikuandmete kogumist või kasutamist, võtke meiega ühendust ühel järgmistest viisidest:

Email: legal@njordx.io

Eesti Andmekaitse Inspektsioon

Post: Tatari 39, 10134, Tallinn

Telefon (välismaalt helistades lisada ette +372): 627 4135

Email: info@aki.ee