LUGEDA

Rahapesuvastane Poliitika

Meie rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise poliitika

NjordX Finance OÜ järgib aktiivselt rahapesu ja seda soodustava tegevuse ja/või terroristliku või kuritegeliku tegevuse rahastamise tõkestamise ja keelamise poliitikat. Meie rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise poliitika ja protseduurid on loodud ja mõeldud selleks, et tagada vastavus kõikidele asjakohastele ja kohaldatavatele eeskirjadele.

Meie hoolsusprogramm

Kõikide potentsiaalsete klientidega teeme kõik endast oleneva, et identiteeti asjakohase taustakontrolli kaudu kontrollida. Juhul, kui meil pole piisavalt materjali Teie identiteedi kinnitamiseks või kui Teie kontol tuvastatakse kahtlast tegevust, jätame endale õiguse piirata või täielikult keelata juurdepääs Teie kontole ja teatada tegevusest, mida kahtlustame petturlikuna.

Rakendame mõistlikke meetmeid, et tuvastada meie platvormi, veebilehe ja teenuste kasutamist sanktsioonide all olevate isikute poolt ning sellise tegevuse tuvastamisel teavitatakse sellest rahapesu andmebürood.

Juhul, kui kõrge riskiga isik (vastavalt finantstegevuse töörühma määratlusele) proovib meie platvormi kasutada, jätame endale õiguse nõuda meie täiustatud hoolsuskohustuse raames täiendavaid isikut tõendavaid dokumente. Need lisameetmed aitavad takistada juurdepääsu meie platvormile isikutel, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioon või kes üritavad meie platvormi pahatahtlikult kasutada.

See isikute loend sisaldab:

● Poliitilise taustaga isikud, nende perekonnad või teadaolevad kaastöötajad ja kõik isikud, keda peetakse kõrge riskiga riikides elavateks. See on finantstegevuse töörühma perioodiliselt uuendatav loend.

Meie täiustatud hoolsuskohustuse programmi saab rakendada kõikidele isikutele, keda võib meie leidude tulemusel pidada suureks riskiks kogu liitumisprotsessi jooksul. Kasutame neid termineid viidates EL direktiivis 2015/849 toodud määratlustele.

Juhul, kui peame seda asjakohaseks, jätame endale õiguse keelata juurdepääs meie platvormile või teenustele, teavitamata Teid toimingu põhjustest. Meie teenuste, platvormi või veebilehe kasutamine on alati NjordX Finance'i otsustada.

Kui meie veebilehel luuakse konto, Te tunnistate ja nõustute järgmiste punktidega:

• Konto avamiseks ja haldamiseks esitatav teave on tõene ja täielik;
• Teenust ei tohi kasutada ebaseaduslikel eesmärkidel.

Meie teenust ja veebisaiti kasutades tunnistate ja nõustute sellega, et võime edastada Teie teavet, sealhulgas Teie ettevõtte üksikasju, kontotegevust, postitatud tehinguid ja muud, mistahes reguleerivatele asutustele ja agentuuridele järgmistel juhtudel:

• Oleme kohustatud seda tegema seaduse või määrusega; või
• Usume, et sellise teabe avaldamine aitab ära hoida ebaseaduslikku tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult, pettust või rahapesu.

Nende tingimuste järgimine tähendab meile mistahes teabe esitamist. Seetõttu on tungivalt soovitatav need tingimused enne konto avamist meie juures hoolikalt läbi lugeda. Mistahes teavet, mida kogume oma teenuste osutamise või konto avamise eesmärgil, käsitletakse vastavalt meie privaatsus- ja andmete kogumise poliitikale.

Rahaliste vahendite allika avalikustamine

Meie teenuste jaoks kasutatud rahaliste vahendite allikas tuleb avalikustada. Nende tõendite näidete hulka kuuluvad näiteks kõnealuse registreeritud ettevõtte nimelised finantsdokumendid.

Virtuaalsete varade anonüümseks muutmise teenused

Me ei aktsepteeri rahalisi vahendeid, mis kantakse üle müntide segamisteenuste kaudu või nende kaudu. NjordX Finance jätab endale õiguse keelata meie teenuste osutamine klientidele, kes kavatsevad teha ülekandeid kõrge riskiga börsidelt, mis meie arvates on seotud ebaseadusliku tegevusega või sellega seotud.

Kahtlase tegevuse jälgimine

NjordX Finance jälgib ja uurib tehinguid ebatavaliste mustrite või punaste lippude suhtes, mis on kooskõlas meie ettevõtte riskiteguritega. Juhul, kui selline tegevus tekitab muret või kui meil on seadusest tulenev kohustus avaldada teave vastavatele asutustele, teavitame sellistest tehingutest. Lisaks võime esitada kahtlase tegevuse aruande kõigi selliste kahtlaste tehingute kohta, mis meie arvates võivad rikkuda mistahes seadusi või määrusi, isegi kui seadus seda ei nõua.

Rahvusvaheliste sanktsioonide režiimide järgimine

Me rakendame alati mõistlikke meetmeid, et tagada järgmiste organite poolt kehtestatud rahvusvaheliste finantssanktsioonide järgimine:

• USA finantsvarade kontrolli amet (USOC)
• Ühendkuningriigi finantssanktsioonide rakendusamet (OFSI)
• Euroopa Liit (EL)
• Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

Võimalike klientide liitumise ajal võtame kasutusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud ja meetmed tagamaks, et karistatud isikutele, ettevõtetele või juriidilistele isikutele ei anta juurdepääsu meie platvormile. Lisaks rakendame meetmeid, et tuvastada platvormi kasutamine selliste sanktsioonidega isikute poolt. Kõikidest sellistest katsetest teavitatakse asjakohaseid ametiasutusi niipea, kui see on mõistlikult võimalik.

Juhul, kui avastatakse, et meie platvormi kasutavad üksused on seotud sanktsioonide alla sattunud isikutega või üritavad sanktsioone vältida, võidakse nende kontod ja nendega seotud teenused peatada.

Rahapesuvastase teabe edastamine õiguskaitseasutustele ja personalile.

Oma seaduslike kohustuste täitmiseks on rahapesu andmebürool õigus nõuda teavet ettevõttelt NjordX Finance. Kui meilt seda palutakse, oleme kohustatud esitama selle teabe, sealhulgas panga- või äriteabe, näidatud tähtaja jooksul.

Kui asjaolud seda nõuavad, võib rahapesu andmebüroo edastada teabe rahapesu andmebüroos registreeritud järelevalveametnikule teabe rahapesu andmebüroo ühismeetmete või sellega seotud kuritegude ärahoidmise eesmärgil, kui asjaolud seda nõuavad.